Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

Podmínky služby

Poslední aktualizace: 19.6.2023

Podmínky služby

Používáním webových stránek Notifee.cz ("Služba"), služby společnosti Notifee.cz"), souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky služby"). Společnost Notifee.cz si vyhrazuje právo podmínky služby čas od času aktualizovat a měnit bez předchozího upozornění. Jakékoli nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající službu, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, se řídí podmínkami služby. Pokračování v používání Služby po takových změnách znamená váš souhlas s těmito změnami. Aktuální verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na adrese : www.notifee.cz/podminky-sluzby.

PODMÍNKY ÚČTU

Abyste mohli tuto Službu používat, musíte být starší 16 let.
Musíte být člověkem. Účty registrované pomocí "botů" nebo jiných automatizovaných metod nejsou povoleny. Tvůrci účtů mohou být zástupci společností nebo jiných subjektů. Pro dokončení procesu registrace musíte uvést své zákonné celé jméno, platnou e- mailovou adresu a další požadované informace.
Jste zodpovědní za zachování bezpečnosti svého účtu, hesla a soukromého klíče (používaného pro přístup k rozhraní API). Společnost Notifee.cz s.r.o. nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nedodržením této bezpečnostní povinnosti a nebude za ně nést odpovědnost.
Odpovídáte za veškerý obsah, který je šířen pod vaším účtem.
Společnost Notifee.cz nemůže nést a nebude nést odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu způsobenou selháním doručení, selháním příjmu v mobilním zařízení nebo selháním uživatele při jednání na základě jakéhokoli oznámení.
Jedna fyzická nebo právnická osoba nesmí mít více než jeden účet s bezplatným používáním.
Službu nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Porušení kterékoli z těchto dohod bude mít za následek zrušení vašeho účtu. Přestože společnost Notifee.cz s.r.o. takové chování a obsah ve Službě zakazuje, chápete a souhlasíte s tím, že společnost Notifee.cz s.r.o. nemůže nést odpovědnost za obsah zasílaný prostřednictvím Služby, a přesto můžete být takovým materiálům vystaveni. Souhlasíte s tím, že budete Službu používat na vlastní nebezpečí.

PODMÍNKY PLATBY, VRÁCENÍ PENĚZ, UPGRADU A DOWNGRADU

Pro placení účtů je vyžadována platná kreditní karta. U účtů provozovaných v bezplatné úrovni není nutné uvádět číslo kreditní karty. Služba je fakturována po ukončení měsíce a účtována kreditní kartou. Účtům bez čísla kreditní karty bude služba po dosažení konce bezplatné úrovně zastavena.
Zákazníci jsou zodpovědní za úhradu všech poplatků vzniklých během měsíce.

ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

Vzhledem k tomu, že je Služba zpoplatněna na základě jejího používání, můžete ji kdykoli přestat používat. Za veškeré vzniklé poplatky nesete odpovědnost vy. Je vaší odpovědností přestat Službu používat.
Můžete požádat o vymazání svého účtu. Veškerý obsah a konfigurace mohou být odstraněny do 30 dnů.
Společnost Notifee.cz s.r.o. má dle vlastního uvážení právo kdykoli pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Služby nebo jakékoli jiné služby Notifee.cz z jakéhokoli důvodu.
Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo odstranění vašeho účtu nebo vašeho přístupu k účtu a propadnutí a vzdání se veškeré konfigurace vašeho účtu. Společnost Notifee.cz s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Společnost Notifee.cz s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času službu (nebo její část) dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit, a to s předchozím oznámením nebo bez něj. Ceny všech Služeb se mohou změnit na základě 30denního oznámení z naší strany. Takové oznámení může být poskytnuto kdykoli zveřejněním změn na webu Notifee.cz (www.notifee.cz ). Společnost Notifee.cz s.r.o. nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby.
AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ OBSAHU
Veškerý obsah zveřejněný ve Službě musí být v souladu s autorským právem
Nečiníme si nárok na žádná práva duševního vlastnictví k materiálu, který do Služby poskytnete.
Společnost Notifee.cz s.r.o. neprovádí předběžnou kontrolu obsahu, ale společnost Notifee.cz s.r.o. a jí pověřená osoba mají právo (nikoli však povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout přístup ke Službě.
Platba a/nebo používání služby vás opravňuje pouze k používání služby, veškerá autorská práva, včetně zdrojového kódu a binárních kompilací, vlastněná společností Notifee.cz s.r.o. se za žádných okolností nepřevádějí.

OBECNÉ PODMÍNKY

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována ve stavu "jak je" a "jak je k dispozici".
Berete na vědomí, že společnost Notifee.cz s.r.o. využívá dodavatele třetích stran a partnery v oblasti hostingu k poskytování nezbytného hardwaru, softwaru, sítí a souvisejících technologií potřebných k provozu Služby.
Nesmíte Službu upravovat, přizpůsobovat nebo nabourávat, ani upravovat jiné webové stránky tak, aby falešně naznačovaly, že jsou spojeny se Službou nebo jinou službou Notifee.cz
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě bez výslovného písemného souhlasu společnosti Notifee.cz s.r.o.

Můžeme, ale nejsme povinni, pozastavit nebo odstranit Účty obsahující obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
Slovní, fyzické, písemné nebo jiné zneužití (včetně výhrůžek zneužitím nebo odplatou) jakéhokoli zákazníka, zaměstnance, člena nebo úředníka společnosti Notifee.cz s.r.o. bude mít za následek okamžité zrušení účtu.
Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho obsahu, může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat
(a) přenosy přes různé sítě a
(b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení.
Nesmíte přenášet nevyžádané nebo "spamové" zprávy.
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Společnost Notifee.cz s.r.o. nezaručuje, že
(i) služba bude splňovat vaše konkrétní požadavky,
(ii) služba bude nepřetržitá, včasná, bezpečná nebo bezchybná,
(iii) výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé,
(iv) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali prostřednictvím služby, bude splňovat vaše očekávání a
(v) budou opraveny jakékoli chyby ve službě.
Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Notifee.cz s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, mimo jiné včetně škod za ztrátu zisku, dobré pověsti, používání, dat nebo jiných nehmotných ztrát (a to i v případě, že společnost Notifee.cz s.r.o. byla na možnost takových škod upozorněna), které vzniknou v důsledku:
(i) používání nebo nemožnosti používat službu;
(ii) nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo zpráv přijatých nebo transakcí uzavřených prostřednictvím služby nebo z ní;
(iii) neoprávněný přístup k vašim přenosům nebo datům nebo jejich pozměňování;
(iv) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany v rámci služby;
(v) zrušení vašeho účtu;
(vi) jakékoli jiné záležitosti týkající se služby.
Pokud společnost Notifee.cz s.r.o. neuplatní nebo nevymůže jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek služby, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdala. Podmínky služby představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Notifee.cz s.r.o. a řídí se jimi vaše používání služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí smlouvy mezi vámi a společností Notifee.cz s.r.o.(mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).
Dotazy týkající se Podmínek služby zasílejte na adresu info@notifee.cz